Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

 

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł    umowę    na  odległość, ma   prawo    do  odstąpienia od  umowy bez  podania    przyczyny składając     stosowne     oświadczenie na  piśmie,    w  terminie    10  dni  (podstawa prawna:    7 ust.1  ustawy z     dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o    odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin    ten  jest   terminem nieprzekraczalnym i  liczy   się  od  dnia   wydania rzeczy, a  gdy  umowa dotyczy    świadczenia usługi   –  od dnia   jej  zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.  Stosowne oświadczenie znajduje się w załączniku 1
 2. W przypadku odstąpienia od  umowy    zawartej    na  odległość, umowa    jest  uważana    za  niezawartą. To, co  strony  świadczyły, ulega   zwrotowi w stanie  niezmienionym, chyba,    że  zmiana    była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  
 3. Zwrot powinien nastąpić  niezwłocznie, nie  później niż  w  terminie 14  dni.   Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. 
 4. Zgodnie z ustawą,   możliwości zwrotu    nie   podlegają: świadczenia usług    rozpoczętego,   za zgodą Klienta, przed   upływem  terminu,  o  którym  mowa    w    7  ust.1,   dotyczących nagrań audialnych i  wizualnych oraz   zapisanych na   nośnikach programów komputerowych po  usunięciu przez   Klienta ich  oryginalnego opakowania, umów    dotyczących świadczeń, za  które   cena   lub   wynagrodzenie zależy    wyłącznie od  ruchu    cen   na  rynku    finansowym, świadczeń o  właściwościach określonych przez   Klienta    w  złożonym przez   niego   zamówieniu lub  ściśle   związanych z  jego   osobą,    świadczeń, które   z  uwagi    na  ich  charakter nie  mogą zostać    zwrócona lub  których    przedmiot ulega   szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. Sprzedający nie pokrywa kosztów przesyłki zwracanych produktów.

Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub   sprzedawcy, obowiązującą na  terenie      Czas  gwarancji wynosi 12 miesięcy. Klient  musi  przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do   Usługodawcy reklamowany produkt     wraz z  dowodem zakupu    i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w załączniku 2
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść  Klienta usługodawca naprawi lub wymieni     reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar   jest  niezgodny z  umową,    Klient   może   żądać   doprowadzenia go  do  stanu   zgodnego z  umową  przez nieodpłatną naprawę albo wymianę  na  nowy,   chyba   że  naprawa albo   wymiana są  niemożliwe lub   wymagają nadmiernych kosztów.  Przy  ocenie    nadmierności kosztów uwzględnia się  wartość towaru  zgodnego z  umową  oraz  rodzaj    i  stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa  z  dnia  27  lipca  2002    o  szczególnych  warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci   uprawnienia określone w     5  niniejszego paragrafu, jeżeli   przed   upływem  dwóch miesięcy od  stwierdzenia niezgodności towaru   z  umową    nie  zawiadomi sklepu o  tym   fakcie.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Sprzedający nie pokrywa kosztów przesyłki zwracanych produktów.

 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że  zgodnie    z  art.  7  ust.   1  ustawy    z  dnia   2  marca    2000   r.  o  ochronie     niektórych praw konsumentów oraz   o  odpowiedzialności za  szkodę  wyrządzoną przez   produkt     niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy  .......  nr….zawartej dnia...w..... Proszę   o  zwrot kwoty......zł (słownie: .....)przekazem pocztowym na   adres......lub   na   konto  nr.......

 

Zwracam........ w   stanie     niezmienionym                                                                                                

Podpis Konsumenta

 

 

Załącznik nr 2

Reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

Miejscowość, data

Do(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż  zakupiony przeze  mnie  w  dniu….towar jest niezgodny z  umową. Niezgodność polega   na……… Niezgodność została    stwierdzona w  dniu………Charakter podanej    niezgodności wskazuje, że  naprawa    i wymiana   towaru  są  niemożliwe, a  dodatkowo, że  niezgodność towaru    z  umową    jest   istotna.    Z  uwagi    na  powyższe, na  podstawie art.   8  ust.   4 w  zw.  z  art.  4  ustawy    z  dnia   27  lipca   2002   r.  o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o  zmianie    Kodeksu    cywilnego, odstępuję od  umowy    sprzedaży. Zwracam     zakupiony towar   i proszę o  zwrot   ceny   towaru    na  konto………… w  terminie     7  dni  od  dnia   doręczenia niniejszego pisma.

 

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

Reklamacja dotycząca wymiany towaru

 

Mejscowość, data

Do(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż  zakupiony przeze    mnie   w  dniu……towar    jest   niezgodny z  umową. Niezgodność polega  na……Niezgodność została    stwierdzona w  dniu……… Z  uwagi na  powyższe     żądam, na  podstawie art.  8  ust.  1  w  zw.  z art.  4  ustawy    z dnia   27  lipca   2002   r.  o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o  zmianie    Kodeksu     cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

 

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl