Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.brightlightcandle.com

 

Sprzedającym jest  Press Play Marek Witkowski dostępna pod adresem: Świerkowa 46, 84-208 Warzenko, prowadzący działalność  gospodarczą, podlegający wpisowi  do  Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany  pod  numerem NIP: 5782910663, Regon: 385076269 zwana    także   zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 §1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy    W  zakresie    usług   świadczonych drogą   elektroniczną Regulamin jest  regulaminem, o  którym   mowa   w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 2. Klient –  osoba   fizyczna,    osoba   prawna    lub  jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej     a  posiadająca zdolność     do  czynności prawnych, która   na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 3. Konsument –  Klient   będący    osobą    fizyczną,     korzystającą ze  Sklepu    Internetowego w  celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot    świadczący usługi   sprzedaży za  pośrednictwem Sklepu    Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 5. Przedmiot transakcji - Towary    wymienione i  opisane     na  stronie    internetowej Sklepu Internetowego. 
 6. Towar –  rzecz   ruchoma, prezentowana w  Sklepie    Internetowym, której    dotyczy    Umowa Sprzedaży.15
 7. Usługa dodatkowa –  usługa    świadczona przez   Usługodawcę na  rzecz   Klienta    poza   Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa   Sprzedaży –  umowa    sprzedaży Towarów  w  rozumieniu ustawy    Kodeks    cywilny, zawarta    pomiędzy Usługodawcą a  Klientem, z  wykorzystaniem serwisu    internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem brightlightcandle.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli   Klienta    określające jednoznacznie rodzaj    i  ilość   Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 11. System teleinformatyczny –  zespół    współpracujących ze  sobą   urządzeń informatycznych i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i  przechowywanie, a  także    wysyłanie i  odbieranie danych    poprzez    sieci   telekomunikacyjne za  pomocą    właściwego dla  danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 §2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady    korzystania ze  sklepu    internetowego dostępnego      pod adresem brightlightcandle.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w  Sklepie   Internetowym przez   Klienta    jest   zapoznanie      się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy pod adresem brightlightcandle.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Bright Light są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinfor-matycznym, którym  posługuje się  Usługodawca w  celu   realizacji     zakupów, Klient   powinien dysponować aktywnym kontem poczty  elektronicznej (e-mail)    oraz   urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:    
 6. przeglądarka internetowa Firefox w  wersji 82.0.3 lub   nowszej     z  włączoną obsługą niezbędnych aplikacji  
 7. minimalna rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 §3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.brightlightcandle.pl są  cenami    brutto    podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na  dobę,   7  dni w tygodniu przez cały rok. 
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśl Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku     gdy  podane    dane   nie  są  kompletne, Sprzedający skontaktuje się  z  Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w  procesie    składania zamówienia może   wyrazić    wolę   otrzymania paragonu fiskalnego lub  faktury    VAT,   która   może   zostać    załączona do  wysyłanej przesyłki     lub  przesłana drogą elektroniczną, na  wskazany adres   e-mail    w  postaci    elektronicznego obrazu    dokumentów rozliczeniowych, w  szczególności takich   jak:  faktury    VAT  z  załącznikami, faktury    VAT  korygujące z  załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i  przesyłania faktur    VAT   w  formie    elektronicznej, zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 7. W trakcie    składania Zamówienia, Klient    może    wyrazić    zgodę    na  umieszczenie danych osobowych w  bazie   danych    Sklepu    Internetowego Sprzedającego w  celu   ich  przetwarzania w  związku  z  realizacją  Zamówienia. W wypadku  udzielenia zgody, Klient   ma  prawo  do  wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może   skorzystać z opcji   zapamiętania jego   danych    przez   system    w  celu   ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do  uzyskania dostępu    do  swojego        Login   Klienta    to  podany    przez   niego   adres   e-mail. Hasło jest ciągiem  znaków  ustalanych przez   Klienta. Hasło   Klienta  nie  jest  znane   Sprzedającemu i Klient   ma  obowiązek zachowania go  w  tajemnicy i chronienia przed   niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez  Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma  on  automatyczną odpowiedź     ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się   z  momentem wpływu wpłaty na  rachunek bankowy podany w  potwierdzeniu zamówienia w  przypadku płatności     przelewem lub momentem dokonania zamówienia w  przypadku płatności kartą lub   wyborem opcji  „za pobraniem”.

 §4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest  pod   adres   wskazany w  formularzu zamówienia lub  podany    telefonicznie albo drogą  mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o  nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest  dostarczany za  pomocą    wyspecjalizowanych firm   kurierskich lub  za  pośrednictwem Poczty        W  niektórych przypadkach istnieje    możliwość odbioru    osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. 
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie    z  terminem podanym przy   każdym    Towarze    na  stronach serwisu.     Jest   to  orientacyjny czas   dostawy     i  dotyczy    on  zamówień z  opcją    przesyłki „za  pobraniem”. Przy wyborze opcji   płatności     „przelew” lub  „płatność kartą   lub  przelewem online” do  czasu   podanego na  stronach serwisu    należy    doliczyć    czas   zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku      Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „czas i koszty dostawy”.

 §5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Dostępne formy płatności: przelew tradycyjny, przelew online, płatność za pobraniem,blik.
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 §6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł    umowę    na  odległość, ma   prawo    do  odstąpienia od  umowy bez  podania    przyczyny składając     stosowne     oświadczenie na  piśmie,    w  terminie    10  dni  (podstawa prawna:    7 ust.1  ustawy z     dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o    odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin    ten  jest   terminem nieprzekraczalnym i  liczy   się  od  dnia   wydania rzeczy, a  gdy  umowa dotyczy    świadczenia usługi   –  od dnia   jej  zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.  Stosowne oświadczenie znajduje się w załączniku 1
 2. W przypadku odstąpienia od  umowy    zawartej    na  odległość, umowa    jest  uważana    za  niezawartą. To, co  strony  świadczyły, ulega   zwrotowi w stanie  niezmienionym, chyba,    że  zmiana    była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  
 3. Zwrot powinien nastąpić  niezwłocznie, nie  później niż  w  terminie 14  dni.   Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. 
 4. Zgodnie z ustawą,   możliwości zwrotu    nie   podlegają: świadczenia usług    rozpoczętego,   za zgodą Klienta, przed   upływem  terminu,  o  którym  mowa    w    7  ust.1,   dotyczących nagrań audialnych i  wizualnych oraz   zapisanych na   nośnikach programów komputerowych po  usunięciu przez   Klienta ich  oryginalnego opakowania, umów    dotyczących świadczeń, za  które   cena   lub   wynagrodzenie zależy    wyłącznie od  ruchu    cen   na  rynku    finansowym, świadczeń o  właściwościach określonych przez   Klienta    w  złożonym przez   niego   zamówieniu lub  ściśle   związanych z  jego   osobą,    świadczeń, które   z  uwagi    na  ich  charakter nie  mogą zostać    zwrócona lub  których    przedmiot ulega   szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 5. Sprzedający nie pokrywa kosztów przesyłki zwracanych produktów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 §7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub   sprzedawcy, obowiązującą na  terenie      Czas  gwarancji wynosi 12 miesięcy. Klient  musi  przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do   Usługodawcy reklamowany produkt     wraz z  dowodem zakupu    i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w załączniku 2
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść  Klienta usługodawca naprawi lub wymieni     reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar   jest  niezgodny z  umową,    Klient   może   żądać   doprowadzenia go  do  stanu   zgodnego z  umową  przez nieodpłatną naprawę albo wymianę  na  nowy,   chyba   że  naprawa albo   wymiana są  niemożliwe lub   wymagają nadmiernych kosztów.  Przy  ocenie    nadmierności kosztów uwzględnia się  wartość towaru  zgodnego z  umową  oraz  rodzaj    i  stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa  z  dnia  27  lipca  2002    o  szczególnych  warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci   uprawnienia określone w     5  niniejszego paragrafu, jeżeli   przed   upływem  dwóch miesięcy od  stwierdzenia niezgodności towaru   z  umową    nie  zawiadomi sklepu o  tym   fakcie.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Sprzedający nie pokrywa kosztów przesyłki zwracanych produktów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 §8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są  w  celu   realizacji    umów   sprzedaży, w  zawiązku     z tym  mogą   być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za  dostawę    zakupionych towarów  do  Klienci mają   prawo    dostępu   do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 4. W trakcie  składania Zamówienia, do  momentu naciśnięcia przycisku „Złóż   zamówienie” Klienci posiadający konto  w  Sklepie    internetowym  mają   możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.      
 5. Weryfikacji danych   lub  korekty    Zamówienia można    dokonać     także   poprzez    wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@brightlightcandle.pl
 6. Klient ma  możliwość zmiany  danych  wprowadzonych podczas    tworzenia Konta   w  każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. 
 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:      
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści   zawieranej umowy    następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.      
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i  udostępnienie treści    zawieranej Umowy     Sprzedaży następuje przez   wysłanie    Klientowi na  podany    adres   e-mail    treści   zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.     
 10. Treść  zawieranej umowy   jest   dodatkowo utrwalona i  zabezpieczona w  systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 §9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w  Sklepie zostaną  poinformowani o  zmianie     Regulaminu      za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w  czasie,  jaki   upłynął    od  ostatniego logowania nastąpiła zmiana    Regulaminu Sklepu, Klient    akceptuje lub  nie  jego   postanowienia po  W  przypadku braku   akceptacji warunków Regulaminu, w  szczególności po  wprowadzeniu jego   zmian,    zakupy    w  Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez   Klientów przed    wejściem w  życie   zmian   Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 §10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy    ustawy z  dnia   2  marca  2000 r.  o  ochronie niektórych praw konsumentów oraz   o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną przez   produkt    niebezpieczny (Dz.U.   2000   nr  22     271  ze  zm.), ustawy    z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 2. Spory wynikające ze  stosowania niniejszego Regulaminu i  w  związku    z  wykonywaniem zawartych umów    między    Sklepem    a  Klientami, będą   rozpatrywane przez   Sąd  właściwy     według przepisów o  właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

Data opublikowania regulaminu: 14.11.2020r

 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że  zgodnie    z  art.  7  ust.   1  ustawy    z  dnia   2  marca    2000   r.  o  ochronie     niektórych praw konsumentów oraz   o  odpowiedzialności za  szkodę  wyrządzoną przez   produkt     niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy  .......  nr….zawartej dnia...w..... Proszę   o  zwrot kwoty......zł (słownie: .....)przekazem pocztowym na   adres......lub   na   konto  nr.......

 

Zwracam........ w   stanie     niezmienionym                                                                                                 

 

podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

Miejscowość, data

Do(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż  zakupiony przeze  mnie  w  dniu….towar jest niezgodny z  umową. Niezgodność polega   na……… Niezgodność została    stwierdzona w  dniu………Charakter podanej    niezgodności wskazuje, że  naprawa    i wymiana   towaru  są  niemożliwe, a  dodatkowo, że  niezgodność towaru    z  umową    jest   istotna.    Z  uwagi    na  powyższe, na  podstawie art.   8  ust.   4 w  zw.  z  art.  4  ustawy    z  dnia   27  lipca   2002   r.  o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o  zmianie    Kodeksu    cywilnego, odstępuję od  umowy    sprzedaży. Zwracam     zakupiony towar   i proszę o  zwrot   ceny   towaru    na  konto………… w  terminie     7  dni  od  dnia   doręczenia niniejszego pisma.

 

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

 

Reklamacja dotycząca wymiany towaru

 

Mejscowość, data

Do(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż  zakupiony przeze    mnie   w  dniu……towar    jest   niezgodny z  umową. Niezgodność polega  na……Niezgodność została    stwierdzona w  dniu……… Z  uwagi na  powyższe     żądam, na  podstawie art.  8  ust.  1  w  zw.  z art.  4  ustawy    z dnia   27  lipca   2002   r.  o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o  zmianie    Kodeksu     cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

 

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl